Editorial office

 
EDITOR-IN-CHIEF
Eugenia Murawska-Ciałowicz, Prof., PhD
Wroclaw University of Health and Sport Sciences, Wrocław, Poland
e-mail: eugenia.murawska-cialowicz@awf.wroc.plCO-EDITOR-IN-CHIEF
Krzysztof Maćkała, Assoc. Prof., PhD
Wroclaw University of Health and Sport Sciences, Wrocław, Poland
e-mail: krzysztof.mackala@awf.wroc.pl

ASSOCIATE EDITOR
Edward Mleczko
University of Physical Education, Kraków, Poland
e-mail: edward.mleczko@awf.krakow.pl

STATISTICAL EDITOR
Małgorzata Kołodziej, PhD
Wroclaw University of Health and Sport Sciences, Wrocław, Poland
e-mail: malgorzata.kolodziej@awf.wroc.pl


The journal is co-financed by the Ministry of Education and Science for the following tasks:

Dissemination and internationalization of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0446/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie i umiędzynarodowienie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0446/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

The task of verifying and correcting abstracts and scientific articles accepted for publication in the Journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0446/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na dokonywaniu weryfikacji i korekty streszczeń i artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0446/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Implementation of the task of applying to indexing databases and obtaining the impact factor for the journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0446/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na aplikowaniu do baz indeksacyjnych i uzyskaniu współczynnika wpływu dla czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0446/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.


 
eISSN:1899-1955
Journals System - logo
Scroll to top